A password will be e-mailed to you.
nYArW8GFTzk

Ewan Jaspan walks us through Naish’s S26 lineup of kites at AWSI in Hood River, Oregon.

00:00 Introduction
00:23 Pivot
02:18 Boxer
04:30 Slash
05:55 Dash
07:15 Triad